17 Hitzik gabeko airetan

Hitzik gabeko airetan

Ahorik gabe

Ta mihirik gabe

Hitzarik gabe

Izateko hitzarik gabe.

Nahi nuke kantu hau hel dadila,

Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,

Hitzik gabeko hitzetan galdu zitzaidan

Hitz hura

Hitz hura

Hitz hura

Doinurik gabe

Ta neurkadik gabe

Airerik gabe

Izateko airerik gabe.

Nahi nuke kantu hau hel dadila,

Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,

Airerik gabeko airetan galdu zitzaidan

Aire hura

Aire hura

Aire hura

Asmarik gabe

Ta argirik gabe

Gogorik gabe

Izatego gogorik gabe.

Nahi nuke kantu hau hel dadila

Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen,

Gogorik gabeko gogoetan galdu zitzaidan

Gogo hura

Gogo hura

Gogo hura

Bizirik gabe

Ta bihotzik gabe

Dardarik gabe

Izateko ttinttarik gabe

Nahi nuke kantu hau hel dadila

Nahiko nuke kantu hau hel dakizuen

Bizi gabeko bizitan galdu zitzaitan

Hitz hura

Aire hura

Gogo hura

Bizi hura